Bezkontaktné meranie teploty príjemcov - Otázky a odpovede

Bezkontaktné meranie teploty príjemcov - Otázky a odpovede

Otázky a odpovědi kolem bezkontaktního měření teploty zaměstnanců

Termíny akcie

(1. 4. - 31. 7. 2020)

V minulosti, při infekci SARS se osvědčila metoda ověřování tělesné teploty bezkontaktně využitím termokamery nebo infra-teploměru.

Vzhledem k tomu, že nutnost ověřovat personál nebude, jak se zdá, pouze jednorázovou nebo krátkodobou potřebou je dobré uvažovat o systémových řešeních pro omezení rizika komplikací v organizacích.

Dále jsme se pokusili formou otázek a odpovědí popsat možnosti využití termodiagnostických přístrojů – termokamer a infra-teploměrů pro danou situaci.

 

Lze termokameru nebo infra-teploměr použít k detekci koronaviru?

Ne, termovizní kamery ani infra-teploměty nelze použít k detekci nebo diagnostice infekce. Termovizní kamery infra-teploměty však lze dnes používat jako účinný nástroj pro měření povrchové teploty pokožky a pro identifikaci jednotlivců pomocí zvýšené tělesné teploty (ZTT). Lidé, u kterých je zvýšená tělesná teplota zjištěna, musí být poté vyšetřeni zdravotnickými pracovníky pro diagnostiku zdravotního stavu.

Je tedy potřeba stále si uvědomit že teploměry ani termokamery nejsou zdravotnickými prostředky podle příslušných předpisů (345/2002 Sb.) a neslouží tedy ke zdravotnickému vyšetření.

Lze jimi však kontrolovat zvýšenou teplotu, a při zjištění zvýšené teploty pracovníka předat k lékařskému vyšetření.

Při kontrole termokamerou nebo infrateploměrem je třeba zajistit potřebné podmínky k měření, neb na výsledek měření má vliv jak stav dotyčné osoby, tak okolní prostředí. Není to tedy otázka jen měřicího zařízení, ale postupu měření.

Okolnosti měření a stav osoby v praxi mají podstastně větší vliv na výslednou chybu měření než vlastní parametry přístroje.

Protože do procesu jak rozhodování o pořízení vhodného přístroje i do vlastního měření termokamerou vstupují niní především nekvalifikovaní pracovníci je třeba být velmi obezřetný.

 

Jak funguje technologie teplotního zobrazování při detekci ZTT?

Termovizní kamery i infra-teploměty detekují tepelné záření a lze je použít k identifikaci povrchové teploty předmětů a osob.

Díky této schopnosti jsou běžně používány jako bezkontaktní screeningový nástroj pro detekci rozdílů v povrchových teplotách, a to i kůže.

Je třeba si také uvědomit, že termokamera i infra-teploměr měří jen a pouze povrchovou teplotu.

Tedy i v případě měření teploty těla jen teplotu daného místa těla, a ta je odlišná od teploty těla vnitřní - je nižší!!!

Rozdíl je statisticky 0,8 až 3 oC a s touto korekcí je třeba počítat při vyhodnocení.

Protože termokamera i infrateploměr "měří" velikost tepelné energie vyzařované z daného místa, tedy tato energie je ovlivněna  vlastnostmi daného povrchu - tzv. emisivitou.

Jak by měli operátoři používat termokamery pro screening ZTT v místě a s jakými nepřesnostmi je nutné počítat?

 • Ruční termokamery namontované na stativech nebo pevné kamery namontované u vstupů do prostoru závodu lze použít jako bezkontaktní screeningový nástroj k detekci rozdílů v povrchových teplotách kůže jen omezeně.
 •  
 • Operátoři kamer by měli osoby po jednom monitorovat, aby vyhledali teplotní anomálie.
 • Skupinový monitoring je z principu velmi nepřesný a dává falešné výsledky, i když je pro laiky velmi lákavý. Projevuje se vliv vyzařování jednotlivých těl v daném prostoru.

 •  Měla by být měřena teplota v koutku oka dané osoby, protože toto místo poskytuje nejlepší korelaci s vnitřní teplotou lidského těla.
 •  
 • K tomu, aby bylo možné na potřebnou vzdálenost správně detekovat velmi malý bod, kterým koutek oka, je třaba dostatečné rozlišení termokamery a vhodná optika termokamry.
 •  
 • V případě, že bude použita termokamera nebo teploměr s nedostatečným rozlišením na danou vzdálenost,a bude kontrolována teplota plochy obličeje, je třeba počítat s velkou nejistotou měření.  Takto naměřená teplota se může lišit od teploty těla až o jednotky stupňů, a chyba měření takto vzniklá je řádově větší než případná přesnost přístroje a nutné rozlišení teploty pro rozhodnutí a vzniká tak vysoké množství falešných rozhodnutí.
 •  
 • Provozovatel kamery, který zjistí zvýšenou teplotu u osoby, která byla podrobena detekční kontrole termokamerou nebo infra-teploměrem, by měl požádat o její kontrolu pomocí schválených zdravotnických prostředků.

 

Jak použít bezkontaktní teploměry pro screening zvýšené tělesné teploty?

Bezkontaktní teploměry se primárně používají k ručnímu snímání teploty čela nebo spánku osoby. Obsluha bezkontaktního zařízení zamíří zařízení na doporučenou vzdálenost 5 až 15 cm na čelo nebo spánek a bude moci měřit teploty od 32 ° C do 42,5 ° C. Při použití teploměrů je však potřeba počítat s velkým množstvím vlivů okolí i stavu testované osoby, jako je proudění vzduchu, okolní teplota, stav povrchu kůže (pot, makeup), předchozí zatížení osoby (běh, rychlá chůze apod.). Ověřování bezkontaktním teploměte v běžném provozu je velmi problematické.

Jak použít termokamery pro screening zvýšené tělesné teploty?

 Jak funguje režim Screening dostupný v některých kamerách?

Některé kamery – například FLIR řady E53, E75, E85 a E95 - obsahují režim Screening, který signalizuje automaticky ALARM v případě, že detekovaný objekt nebo osoba vykazuje zvýšenou teplotou proti teplotě referenční v kameřa nastavené.

Aktivace režimu Screening zapne měřící box a data screeningu na obrazovce termokamery, která obsahuje:

 • Průměrnou teplota v boxu
 • Teplotu alarmu
 • Naměřenou teplotu

Jjakmile kamera zjistí, že teplota uvnitř měřícího boxu je vyšší, než nastavená hranice spustí ALARM zvukový a optický.

Teplota ALARM je součtem určené limitní teploty a povolené odchylky.

Provozovatel, který detekuje zvýšenou teplotu u osoby podrobené detekční kontrole, by měl vždy požádat o ověření této osoby pomocí schválených zdravotnických prostředků.

 

Které kamery obsahují režim screeningu?

 

FLIR E53, E95, E85, E75 a částečně Fluke Ti401Pro, Ti480Pro, TiX501 a TiX580

Kamery, které spolehlivě detekují zvýšenou teplotu těla musí mít dostatečné roslišení, tzv.  "Okamžité zorné pole"  (IFOV). Jde počet pixelů detektoru lze vidět z hlediska zorného pole kamery tak, aby se tyto budy nacházely uvnitř měřené proch.

V našem případě uvnitř plošky koutku oka, při dané vzdálenosti měření. Tedy čím má termokamera větší počet detekčnách bodů a čím je zabírané místo blíže měříme přesněji teplotu koutku oka.

Z tohoto důvodu většina termokamer používaných v systémech s automatickou detekcí osob (produkovaných převážně v Číně)

nedáva relevantní výsledky jednak díky rozlišení kamer, dále díky tomu, že je měřena teplota povrchu pokožky čela nebo spánku a dále i vlivu měřicí vzdálenosti, a i vluvu okolního prostředí.

Dalším zdrojem chyby těchto systémů měřicích z různých vzdálevostí je zaostření termokamery. Tyto kamery mají pevně nastavené zaostření a tím dochází k další chybě detekce.

To, že tyto sytémy se chlubí tím, že průběžně korigují své parametry snímáním referenční teploty "černého tělesa" s přesností 0,3 st. je iluzorní, díky vzdálenosti umístění tělesa a vlivu prostření. 

Tyto systémy využívající krom termovizního měření u optické zobrazení a rozpoznávání obličeje vypadají pro laiky velmi efektně nicméně teploty, které nad pohybyjícími se postavičkami jsou falešné informace.

Jak blízko musíte být při detekci někoho se zvýšenou teplotou?

Pro dosažení dobrého odečtu teploty musí  byt zamýšlený cíl  co nejblíže jak je to možné ke kameře.

 Vzhledem k infekční situaci může umístění kamery vyžadovat větší vzdálenost, pak je třena použít  jiný než standardní objektiv.

Vzdálenost k cíli je důležitým hlediskem, stejně jako zaměření.

Při ověřování tělesné teploty je třeba postupovat tak, aby místo, jehož teplotu chceme ověřit bylo celé v záběru.

Kromě zaostření je dobrý snímek termokamery závislý na několika dalších funkcích a nastaveních, přičemž některé funkce a nastavení ovlivňují měření více než ostatní.

Funkce a nastavení, která operátor termokamery potřebuje nastavit nebo upravit, zahrnují následující:
•  zaostření infračervené kamery
•  vhodný teplotní rozsah
•  vhodnou barevnou paletu
• Pro bezkontaktní teploměr (viz část týkající se bezkontaktních teploměrů níže) je
optimální vzdálenost měření 5 cm až 15 cm od čela nebo spánku.

Jak přesné jsou termokamery?

Termokamery „vidí“ nebo detekují teplotní rozdíly s měřením teploty mezi -20 ° C až 2000 ° C. Standardní specifikace přesnosti většiny produktů je  +/- 2 ° C nebo 2% z naměřené teploty při okolním prostředí 30 ° C pro všechny teplotní rozsahy které měří a pro aplikace, pro které může být použita

Termokamery jsou kalibrovány kalibračními standardy navázanými na národní metrologické standardy

Termokamery FLIR s režimem screeningu ZTT může dosáhnout přesnosti lepší než +/- 0,5 ° C při 37 ° C.

Toho je dosaženo použitím termokamery ve stabilním okolním prostředí, pouze při kolmém pohledu na člověka a aktualizace referenčních vzorků podle sledované populace.

Existuje však mnoho faktorů, které ovlivňují přesnost měření. Například přesnost může ovlivnit zaostření a vzdálenost.

Klíčovou roli v přesnosti hrají další faktory, jako je emisivita místa měření, okolní prostředí a jeho teplota i proudění vzduchu.

Emisivita místa měření je jeho schopnost vyzařovat tepelné záření.

Například keramické hrnky, oblečení i lidská kůže mají vysokou emisivitu (0,94 – 097), zatímco leštěné kovy mají nízkou emisivitu.

 

Jak používat bezkontaktní teploměry pro screening zvýšené tělesné teploty?

Bezkontaktní teploměry se primárně používají k ručnímu snímání čela osoby. Obsluha bezkontaktního zařízení zamíří zařízení na doporučenou vzdálenost 5 až 15 cm a bude moci měřit teploty od 32 ° C do 42,5 ° C .

 

Jaké bezkontaktní teploměry lze použít pro screening zvýšené tělesné teploty?

Teploměry Fluke 62 MAX+, Flir TG267 i některé přístroje Extech

Je třeba si uvědomit, že termokamera i infra-teploměr měří povrchovou teplotu těla, a ta je odlišná od teploty vnitřní - je nižší.

Pro volbu termokamery a případné další informace nás kontaktujte níže

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Vyplnením formulára a potvrdením linku v emaile, ktorý dostanete na vyššie vami uvedenú emailovú adresu, dávate tiež súhlas so spracovaním vami uvedených údajov a ich použitím spoločnosťou Blue Panther, s.r.o. za účelom budovanie obchodného vzťahu s vami. Uvedené údaje sú zabezpečené, nebudú zverejnené ani odovzdávané tretím stranám. S osobnými údajmi bude nakladané plne v súlade s ustanovením zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

Radi by sme zostali s cami v kontakte a zasielali vám pozvánky na semináre, odborné školenia, newslettry, ktoré vás informujú o aktuálnom dianí v odbore, prinášajú informácie o produktoch, špeciálnych ponukách alebo ponúkajú konkrétne rady a postupy. Registráciou nám dávate súhlas so zasielaním tejto marketingovej komunikácie. Váš súhlas so spracovaním vašich údajov alebo zasielaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek odvolať zaslaním vašej požiadavky na email info@blue-panther.cz. Tiež máte právo na rovnakom emailu organizovať o výmaz vašich údajov.

Viac informácií o spracovaní vašich údajov nájdete na www.blue-panther.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Kontaktujte nás

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724