Vybavenie laboratória
Aktuálne O nás best performing dating app

Vybavenie laboratória

Vybavenie laboratória
 

Kalibračné laboratórium Blue Panther Metrology je vybavené kvalitnými kalibračnými prístrojmi, ktoré umožňujú poskytovať vysoký štandard kalibračných procesov.

Aké máme vybavenie na kalibráciu


Kalibrácia a správa metrológie v kalibračnom laboratóriu Blue Panther Metrology je zaistená komplexným metrologickým softvérom MET/CAL v 8.1 firmy FLUKE

MET/CAL spĺňa podmienky normy STN EN 17025.

Vďaka úzkej spolupráci s firmou Fluke a našou vlastnou odbornosťou, sme vybavení náležitými kalibračnými a justačnými procedúrami.

Tieto procedúry sú upravené pre legislatívne požiadavky kladené na kalibračné laboratóriá v SR.

 

Kalibrácia elektrických veličín

Kalibrácie sú vykonávané prostredníctvom kalibrátora Fluke 5500A, digitálneho multimetra HP 34401A a odporových dekád v rozsahu do 1GΩ.


Na kalibráciu teploty a tlaku

sme vybavení kalibrátorom Fluke 525A


Sekundárnym štandardom Fluke 5612B


Teplotnými piečkami Fluke 9100S, Fluke 9127, Fluke 9009 a tlakovým modulom Fluke P07.


Na kalibráciu revíznych prístrojov

potom kalibrátorom FLUKE 5320A.
                                                                                 

Všetky používané etalóny majú zaistenú trasovateľnosť na štátne či medzinárodné štandardy.