Analyzátory vibrácií a súososti | Blue Panther s.r.o.

Analyzátory a testery vibrácií a súososti pre priemyselnú údržbu

Vibrodiagnostika je jednou z metód bezdemontážnej nedeštruktívnej diagnostiky rotačných strojných zariadení.

Využíva vibrácie, ktoré generuje zariadenie v chode, ako zdroj informácií o spôsobe jeho prevádzky.

Vibrodiagnostické meranie slúži na monitorovanie stavu ložísk, mazanie a detekciu dynamických stavov rotujúcich strojov a strojných zariadení.

Dajú sa tak lokalizovať poruchy a zistiť okamžitý stav a tiež vývoj v trende.

Vibrodiagnostika predstavuje súčasný odbor technickej diagnostiky, ktorý pomáha v starostlivosti o všetky stroje a ich mechanické časti.

Kvalitne vykonávaná vibrodiagnostika je nevyhnutnou súčasťou systémov údržby a súčasne garantom bezporuchovej a bezpečnej prevádzky všetkých možných strojov a strojných zariadení.

Vibrácie sú veľmi citlivým ukazovateľom namáhania, technického stavu stroja a jeho funkcie.

Týka sa to najmä ložísk, hriadeľov, kľukových ústrojov, vačkových mechanizmov, nevyvážených rotačných súčastí, vôľou rotačných súčastí a iné.

Vibrácie sa merajú vibrometrami, čo sú rýchlo reagujúce merače zrýchlenia.

V dôsledku nevyváženosti či nesúososti môže veľmi rýchlo dôjsť k prekročeniu prípustnej úrovne vibrácií stroja.

To vedie k nečakaným poruchám a následným odstávkam stroja.

Na tejto stránke nájdete prístroje, ktoré sú navrhnuté pre profesionálov z oblasti údržby, ktorí potrebujú rýchlo vykonávať analýzy vibrácií a vyhodnocovať súososť, aby porozumeli pôvodnej príčine stavu strojného vybavenia.

Ide predovšetkým o prístroje spoločnosti Fluke, ktorá ponúka testy na testovanie vibrácií a laserové prístroje a systémy na vyrovnávanie hriadeľov a vyhodnotenie vyrovnania.

Filter podľa výrobcu