Analyzátory pohonov Fluke MDA-550 | Blue Panther s.r.o.

Analyzátory pohonov Fluke radu MDA-550 III

Šetrí čas a eliminujú zložité nastavovanie pri komplexných meraniach a zjednodušujú hľadanie problémov )nejen) na frekvenčných meničoch.

Analyzátory pohonov Fluke radu MDA-550 III

Ľahšie odstraňovanie zložitých porúch v motoroch vďaka napojeniu na testovacie zapojenie a automatizovaným meraniam motorov,

ktoré poskytujú spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky testov.

Analyzátor motorových motorov Fluke MDA 550 šetril čas, zbavoval zdĺhavého nastavovania zložitých meraní a zjednodušoval odstraňovanie porúch.

Jednoducho vyberte test a meranie s postupnou nápovedou ukáže, kde vykonať pripojenie na meranie napätia a prúdu.

Prednastavené profily merania tiež zaručia získanie všetkých potrebných údajov pre všetky dôležité časti motorového pohonu

– od vstupných a výstupných hodnôt, cez jednosmernú prípojku až po samotný motor.

Rad MDA-550 prináša všetko potrebné pre základné aj pokročilé merania.

Vďaka vstavanej funkcii vytvárania správ môžete ľahko a rýchlo vytvárať spoľahlivé meracie protokoly, a to pred a po kalibrácii.

Model MDA-550 je ideálny prenosný merací prístroj na analýzu motorových pohonov.

Umožňuje bezpečne rozpoznať a vyriešiť najčastejšie problémy na systémoch motorových pohonov s meničom.

 • Meria najdôležitejšie parametre motorového pohonu vrátane napätia, prúdu, úrovne napätia jednosmernej prípojky a zvlnenia napätia, napäťovej a prúdovej nesymetrie a harmonických, modulácie napätia a napäťových výbojok na hriadeli motora.
 • Vykonáva rozšírené merania harmonických na určenie vplyvu harmonických nízkych a vysokých radov na energetickú rozvodnú sieť.
 • Vykonáva merania s náznakom pre vstupné hodnoty motorového pohonu, jednosmernú prípojku, výstupné hodnoty pohonu, príkon motora a merania na hriadeli, s názornými schémami zapojenia na meranie napätia a prúdu.
 • Poskytuje zjednodušené nastavenie merania s prednastavenými meracími profilmi, ktoré zabezpečujú automatický zber údajov na základe zvoleného skúšobného postupu.
 • Ľahko a rýchlo vytvára správy, ktoré umožňujú dokonale zdokumentovať nápravu chýb a sú užitočné pri spolupráci s kolegami.
 • Meria aj ďalšie elektrické parametre pomocou plnohodnotného 500 MHz osciloskopu a funkcií meradla a záznamníka; výsledkom je úplné spektrum elektrických a elektronických meraní pre priemyselné systémy.

Vstup meniča
Zmerajte vstupné napätie a prúd, porovnajte menovité napätie pohonu so skutočným napájacím napätím a rýchlo zistite, či sa hodnoty pohybujú v prijateľnom rozsahu. Ďalej skontrolujte vstupný prúd a overte, či neprekračuje maximálnu hodnotu a či sú vodiče dostatočne dimenzované na dané zaťaženie. Môžete si tiež overiť, či je úroveň harmonického skreslenia prijateľná, a to vizuálnou kontrolou tvaru vlnového priebehu alebo obrazovky s harmonickým spektrom, ktorá zobrazuje ako celkové harmonické skreslenie, tak aj jednotlivé harmonické.

Nerovnováha napätia a prúdu
Ďalej skontrolujte nerovnováhu napätia na vstupných svorkách FDA-500 III. Takto možno overiť, či fázová nevyváženosť nie je príliš vysoká (> 6 – 8%) a či je poradie fáz správne. Môžete teda skontrolovať aktuálnu nevyváženosť, pretože nadmerná nevyváženosť môže znamenať problém s usmerňovačom pohonu.

Rozšírené meranie harmonických
Nadmerné harmonické skreslenie nie je hrozbou len pre rotačné stroje, ale aj pre ďalšie zariadenia pripojené k elektrickej sieti. Systém Fluke MDA-550 III poskytuje schopnosť zisťovať harmonické komponenty meniča (motorového pohonu), ale môže tiež zisťovať možné účinky všetkých spínacích elektroník na sieti, ako sú UPS, rozbehové systémy a mnoho ďalších. MDA-550 III má tri rozsahy identifikácie harmonických a to od 1. do 51. harmonických, 1 až 9 kHz a 9 až 150 kHz. To umožňuje zisťovať problémy s harmonickým znečistením.

DC bus
V motorovom pohone (meniči) je premena striedavého prúdu na jednosmerný vo vnútri meniča kritická.
Dosiahnutie správneho napätia s primeraným vyhubením je nevyhnutné pre dosiahnutie najlepšieho výkonu meniča. Je tu potrebné dosiahnuť čo najnižšie zvlnenie jednosmerného napätia. Vysoké zvlnenie napätia môže byť indikátorom zlého stavu kondenzátorov alebo nesprávneho výkonu pripojeného motora. Funkcia záznamu prístrojov radu Fluke MDA-550 III môže slúžiť aj na kontrolu dynamického výkonu DC zbernice za prevádzky pohonu pri zaťažení.

Výstup meniča
Fluke MDA-550 III dokáže skontrolovať výstup meniča so zameraním na napätie, ako aj na pomer napätie / frekvencia (V / F) aj napäťovú moduláciu. Pri meraní vysokých pomerov V / F je možné, že sa motor môže prehriať. Pri nízkom pomere V / F, pripojený motor nemusí byť schopný poskytnúť potrebný krútiaci moment pri zaťažení.

Tvar vlny napätia na výstupe meniča
Na kontrolu vrcholov napätia na výstupe meniča je Fluke MDA 550 III vybavený funkciou na kontrolu tvaru šírky modulovaného signálu. Tvar priebehu napätia je veľmi dôležitý poznať, pretože špičky napätia môžu poškodiť izoláciu vinutia motora aj meniča. Čas nábehu alebo strmosti impulzov sa udáva hodnotou dV / dt a má sa porovnať s predpísanou izoláciou motora. Merania možno použiť aj na meranie spínacej frekvencie na identifikáciu potenciálneho problému s elektronickými prepínačmi alebo s uzemnením.

Merania na svorkách motora
Zistenie, že napätie z výstupu meniča je aj na svorkách motora je kľúčové, a voľba kábla od pohonu k motoru je kritická. Nesprávna voľba kábla môže mať za následok tak poškodenie pohonu, ako aj poškodenie motora spôsobené nadmernými odrazami špičiek napätia. Ďalej je dôležité kontrolovať, že prúd privádzaný na svorky motora je zodpovedajúci parametrom motora, pretože pri vyššom m prúde môže dochádzať k prehriatiu motora a k zníženiu životnosti statorovej izolácie, ktorá môže mať za následok skoré zlyhanie motora. Všetky tieto merania je schopný Fluke MDA 550 III zvládnuť veľmi ľahko.

Hriadeľové napätie motora
Napäťové impulzy meniča s premenlivou frekvenciou sa môžu indukovať zo statora motora do jeho rotora, a spolu s ďalšími vplyvmi vytvárať napätie na hriadeli rotora. Keď toto napätie hriadeľa rotora voči kostre motora prekročí izolačnú schopnosť mazacieho tuku ložiska, môže dôjsť k prieniku a uzavretiu obvodu cez hriadeľ a časti ložiska. Takto vzniknuté iskrenie vytvára v telese ložiska mikrokrátery a vo veľmi krátkom čase dôjde k deštrukcii ložiska a tým aj motora. Analyzátory radu MDA-550 III sú dodávané so špeciálnymi hrotmi s kartáčovými sondami z uhlíkových vlákien, pomocou ktorých je možné ľahko zaznamenávať hriadeľové napätie pri rotácii hriadeľa a zisťovať potom veľkosť impulzov a ich počet prístrojom Fluke DMA-550 a vykonať tak nápravu pred zlyhaním. Pomocou tohto príslušenstva a schopnosti MDA-550 III umožňuje zistiť možné poškodenie bez investovania do drahých trvalo inštalovaných riešení.

 

Obsah balenia Fluke MDA-550 III

 • Analyzátor motorových motorov, 4 kanály, 500 MHz s meraním hriadeľov motora a harmonických hriadeľov;

 • 1x baterie Li-Ion BP 291;

 • 1x nabíjačka / nabíjač BC190;

 • 3x vysokonapäťové sondy VPS421 100: 1 s krokosvorkami;

 • 1x napäťová sonda VPS410-II-R 10: 1 500 MHz;

 • 3x púdové kleště AC i400S;

 • 1x 2GB jednotka USB s užívateľskou príručkou a softvérom FlukeView ™ 2;

 • 1x SVS-500 – súprava na meranie napätia na hriadeli (3x kefka pre merací hrot, držiak sondy, dvojdielny nadstavec a magnetická základňa);

 • Veľký ochranný kufor s kolesami (C437-II);

Ak chcete získať viac informácií o tomto prístroji, neváhajte nás kontaktovať.​

Dokumenty ku stiahnutiu

Špecifikácia

Technické údaje: Analyzátor motorových motorov Fluke série MDA-550 III

Kombinácia merania a analýzy

Skúšobný bod

Podskupina

Údaj 1

Údaj 2

Údaj 3

Údaj 4

Vstupné hodnoty motora
Napätie a prúd
Fáze-fáze V-A-Hz V AC+DC A AC+DC Hz  
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
Phase-ground (Fáze-uzemnenie) V-A-Hz V AC+DC A AC+DC Hz  
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
Nesymetria napätia Asymetria V AC+DC V AC+DC V AC+DC Nesymetria
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetria prúdu Asymetria A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetria
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Stejnosměrna prípojka motorového pohonu
DC   V DC V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.)  
Ripple (Zvlnění)   V AC V pk-to-pk (špička-špička) Hz  
Výstupné hodnoty motora
Napätie a prúd (filtrovaný) V-A-Hz V PWM A AC+DC Hz V/Hz
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Amplitúdový koeficient
Nesymetria napätia Nesymetria V PWM V PWM V PWM Nesymetria
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetria prúdu Nesymetria A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetria
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Modulácia napätia
Fáze-fáze Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) Hz V/Hz
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V  
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (čas nábehu do špičky) Overshoot (prekmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (čas nábehu do ustáleného stavu) Overshoot (prekmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnenie) Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V Peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V Peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (čas nábehu do špičky) Overshoot (prekmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (cas nábehu do ustáleného stavu) Overshoot (prekmit)
Fáze-DC + Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V Peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (čas nábehu do špičky) Overshoot (prekmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (doba náběhu do ustálení) Overshoot (prekmit)
Fáze-DC − Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (čas nábehu do špičky) Overshoot (prekmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (čas nábehu do ustáleného stavu) Overshoot (prekmit)
Vstupné hodnoty motora
Napätie a prúd (filtrovaný) V-A-Hz V PWM A AC+DC Hz V/Hz
V peak (špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) V pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
A peak (špička) A peak max (špička max.) A peak min (špička min.) A pk-to-pk (špička-špička) Koeficient amplitudy
Nesymetria napätia Nesymetrie V PWM V PWM V PWM Nesymetria
Špička V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička) V pk-to-pk (špička-špička)  
Nesymetria prúdu Nesymetrie A AC+DC A AC+DC A AC+DC Nesymetria
Špička A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička) A pk-to-pk (špička-špička)  
Modulácia napätia
Fáze-fáze Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) Hz V/Hz
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V  
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (čas nábehu do špičky) Overshoot (překmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (cas nábehu do ustáleného stavu) Overshoot (prekmit)
Phase-ground (Fáze-uzemnění) Zoom 1 V PWM V pk-to-pk (špička-špička) V peak max (špička max.) V peak min (špička min.)
Zoom 2 V peak max (špička max.) V peak min (špička min.) Delta V Hz
Zoom 3 peak (špička) V peak max (špička max.) Delta V/s Risetime peak (cas nábehu do špičky) Overshoot (prekmit)
Zoom 3 level (ustálení) Delta V Delta V/s Risetime level (cas nábehu do ustáleného stavu) Overshoot (prekmit)
Motor shaft (hriadeľ motora)
Napätie na hriadeli Events off (sledování vypnuto) V pk-to-pk (špička-špička)      
Events on (sledování zapnuto) Delta V Rise/fall time (cas nábehu / dobehu) Delta V/s Events/s (události/s)
Motor drive input, output and motor input (vstupné a výstupné hodnoty motora a vstupné hodnoty motora)
Harmonics (harmonické) Voltage (napätie) V AC V fundamental (základný) Hz fundamental (základný) % THD (celkové harmonické skreslenie)
Current (prúd) A AC A fundamental (základný) Hz fundamental (základný) % THD/TDD (celkové harmonické skreslenie / skreslenie pri plnom zaťažení)
           

Skúšobný bod

Podskupina

Údaj 1

Údaj 2

Údaj 3

Údaj 4

Funkcia merania  
Stejnosměrné napätie (V DC)
Maximálne napätie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 1 000 V
Maximálne rozlíšenie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 (napätie voči zemi) 1 mV / 10 mV
Merací rozsah 999 hodnot
Presnosť 4 s až 10 µs / diely ±(1,5 % + 6 v najnižšom rade)
Napätie trubice RMS (V AC alebo V AC + DC) (so spínaním DC)
Maximálne napätie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 (napätie voči zemi) 1 000 V
Maximálne rozlíšenie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 1 mV / 10 mV
Merací rozsah 999 hodnot
DC do 60 Hz ±(1,5 % + 10)
60 Hz až 20 kHz ±(2,5 % + 15)
20 kHz až 1 MHz ±(5 % + 20)
1 MHz až 25 MHz ± (10 % + 20 bodů)
Napätie PWM (v PWM)
Účel Meranie signálov s moduláciou šírky impulzu, napr. výstupných hodnôt motorov s meničom
Princip Namerané hodnoty sú efektívne napätie založené na priemerných hodnotách vzoriek z celého radu časových úsekov pri základnej frekvencii
Presnosť Ako V AC + DC pre sinusové signály
Špičkové napätie (V peak)
Režimy Max peak (špička max.), Min peak (špička min.) nebo pk-to-pk (špička-špička)
Maximálne napätie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 (napätie voči zemi) 1 000 V
Maximálne rozlíšenie so sondou 10: 1 alebo 100: 1 10 mV
Presnosť
Max peak (špička max.) nebo Min peak (špička min.) ±0,2 dílku
Pk-to-pk (špička-špička) ±0,4 dílku
Merací rozsah 800 hodnot
Prúd (AMP) s prúdovými kliešťmi
Rozsahy Stejné jako u V AC, V AC+DC nebo V peak (špička)
Konštanty na stupnici 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Presnosť Rovnaká ako pri V AC, V AC + DC alebo V peak (špička) (pripočítať presnosť prúdových klietok)
Frekvencia (Hz)
Rozsah 1,000 Hz až 500 MHz
Merací rozsah 9999 hodnot
Presnosť ±(0,5 % + 2)
Pomer napätie / frekvencia (V / Hz)
Účel Znázornenie podielu nameranej hodnoty V PWM (pozri V PWM) a základnej frekvencie pre motory s premenlivými otáčkami
Presnosť % Vef + % Hz
Nesymetria napätia na vstupe do pohonu
Účel Znázornenie najvyššieho percentuálneho rozdielu medzi hodnotou jednej fázy a priemerom troch skutočných efektívnych hodnôt napätia, TRMS
Presnosť Orientačná percentuálna hodnota založená na hodnotách V AC + DC
Nesymetria napätia na výstupe z pohonu a na vstupe do motora
Účel Znázornenie najväčšieho percentuálneho rozdielu hodnoty jednej z fáz oproti priemeru troch hodnôt napätia PWM
Presnosť Orientačná percentuálna hodnota založená na hodnotách V PWM
Nesymetria prúdu na vstupe do pohonu
Účel Znázornenie najvyššieho percentuálneho rozdielu hodnôt jednej z fáz oproti priemeru troch hodnôt striedavého prúdu
Presnosť Orientačná percentuálna hodnota založená na hodnotách A AC + DC
Nesymetria prúdu na výstupe z pohonu a na vstupe do motora
Účel Znázornenie najvyššieho percentuálneho rozdielu hodnôt jednej z fáz oproti priemeru troch hodnôt striedavého prúdu
Presnosť Orientačná percentuálna hodnota založená na hodnotách A AC
Čas nábehu a dobehu
Hodnoty Zmena napätia (dV), zmena času (dt), zmena napätia za jednotku času (dV / dt), prekmit
Presnosť Ako presnosť osciloskopu
Harmonické a spektrum
Harmonics (harmonické) Od DC do 51. řádu
Spektrálne rozsahy 1–9 kHz, 9–150 kHz (20 MHz, filtr zapnut), až do 500 MHz (modulácia napätia)
Napätie na hriadeli
Události/s Orientačná percentuálna hodnota založená na meraní času nábehu a času dobehu (impulzný výboj)
Zber údajov pre správu
Počet obrazoviek Do správy sa môže uložiť až 50 typických obrazoviek (v závislosti od kompresného pomeru)
Prenos do počítača Pomoci 32 GB alebo menej USB pamäťovej jednotky alebo mini USB kábla na USB alebo WiFi pripojenia a softvéru FlukeView ™ 2 pre meradlá ScopeMeter ®
Nastavenie sondy
Napäťová sonda 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Prúdové kliešte 0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Hriadeľová Napäťová sonda 1:1, 10:1, 100:1
Bezpečnosť
Obecně IEC 61010-1: Stupeň znečištění 2
Meranie Meranie IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1 000 V
Maximálne napätie medzi ľubovoľnou svorkou a uzemnením 1 000 V
Maximálne vstupné napätie Přes VPS410-II nebo VPS421 1 000 V CAT III / 600 V CAT IV
Vstup BNC A, B, C, D přímo 300 V CAT IV
Maximálne plávajúce napätie, merací prístroj s napäťovou sondou VPS410-II / VPS421 Na ktoromkoľvek svorke proti uzemneniu 1000 V CAT III / 600 V CAT IV Medzi ľubovoľnými svorkami 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Pracovné napätie medzi hrotom sondy a referenčným prívodom VPS410-II: 1 000 V
VPS421: 2 000 V

Otázka na ďalšie podrobnosti

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Vaše údaje spracovávame na základe oprávneného záujmu v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov..

Zvoľte adresáta Vášho dotazu

Ing. Ján Ondrej
Telefón: +421 911 523 443 - pracovisko Bratislava

Ing. Jaroslav Smetana
Telefón: +420 241 762 724

Ako ľahko overiť riadený pohon analyzátorom motorového pohonu?

Ako ľahko overiť riadený pohon analyzátorom motorového pohonu?

Analyzátory pohonov Fluke MDA-510 a Fluke MDA-550

Jednoduché a rýchle riešenie pre údržbu priemyselných podnikov, meranie na pohone bez nastavovania meracieho prístroja.

Vibračná diagnostika motorov

Predvídateľná údržba znamená rozhodovanie o výmene častí strojov a zariadení počas plánovanej údržby ešte predtým, ako sa úplne zničia a spôsobia úplné zastavenie výrobného procesu.

Meranie analyzátorom Fluke MDA 550 na napájanie pohonu

Pohon je napájaný z elektrickej siete závodu či budovy a elektrické parametre napájacej siete zásadným spôsobom ovplyvňujú jeho prevádzkové schopnosti. Preto je veľmi dôležité poznať situáciu na napájacej sieti v mieste pripojenia meniča. V článku sa dozviete ako na to. Ďakujeme za Váš kontakt a dôveru.