Analyzátory kvality elektrickej siete | Blue Panther s.r.o.

Analyzátory kvality elektrickej siete

Analyzátory kvality elektrickej energie a analyzátory siete, kvalimetre, analyzátory výkonu azáznamníky spotreby elektrickej energie

Analyzátory kvality elektrickej energie (PQ) sú meracie prístroje, ktoré sa používajú na meranie a monitorovanie kvality elektrickej energie.

Kvalitná elektrická energia je elektrická energia, ktorá spĺňa určité požiadavky na napätie, frekvenciu, tvar vlny a ďalšie parametre.

Nízka kvalita elektrickej energie môže spôsobiť poškodenie pripojených zariadení a znížiť ich životnosť a náhodné poruchy.

Analyzátory PQ sa používajú na identifikáciu a riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie.


V Európe, a teda aj v ČR analyzátory PQ merajú parametre elektrickej energie podľa medzinárodnej normy STN EN 61000-4-30 (Elektromagnetická kompatibilita - Časť 4-30: Skúšobná a meracia technika - Metódy merania kvality energie). Vyhodnotenie výsledkov meraní vykonaných podľa STN EN 61000-4-30 je vykonávané podľa pravidiel normy STN EN 50160 (Charakteristiky elektrickej energie dodávanej z verejnej distribučnej siete). Tieto pravidlá určujú zmluvné vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi elektrickej energie.
Výsledky meraní analyzátory PQ sa používajú na identifikáciu a riešenie problémov s kvalitou elektrickej energie. Tieto výsledky možno tiež použiť na vyhodnotenie vplyvu kvality elektrickej energie na zariadenie a na vypracovanie plánov na zlepšenie kvality elektrickej energie. Môžu pomôcť zlepšiť spoľahlivosť zariadenia, predĺžiť jeho životnosť a znížiť náklady na prevádzku.
Analyzátory PQ merajú rôzne parametre kvality elektrickej energie, vrátane: Napätie, frekvencia, tvaru vlny trojfázová nesymetria, frekvenčné odchýlky, kolísanie napätia, trvalého zvýšenia napätia a trvalé zníženie napätia.