Blue Panther Academy

Blue Panther Academy

Blue Panther s.r.o. si ze zkušeností uvědomuje podstatný fakt - pořízení kvalitního měřicího přístroje ještě automaticky nemusí pro zákazníka znamenat předpokládanou úsporu výrobních nebo provozních nákladů či zlepšení kvality.

Vývoj nových a výkonnějších přístrojů má v konečném důsledku za cíl úsporu práce a starostí, ale pouze za předpokladu, že uživatel přístroje je dostatečně seznámen se všemi funkcemi a možnostmi daného přístroje.

Bohužel pouhým přečtením manuálu toho většinou nelze dosáhnout v dostatečné kvalitě a rychlosti.

Z tohoto důvodu společnost Blue Panther s.r.o. nabízí celou řadu kurzů a školení, v nichž uživatele naučí optimálnímu využití přístroje či měřicí metody tak, aby přístroj co nejrychleji přinesl očekávané výsledky.


Cílem společnosti Blue Panther je to, aby se společnostem, které své zaměstnance na školení vysílají, vracely finanční náklady, které do zaměstnance v podobě školení vloží.

A to nejen v podobě nákladů na školení, ale hlavně ve větší efektivitě práce zaměstnance, a tím i v úspoře nákladů, která přirozeně vyplyne z lepší práce zaměstnanců.

Proto jsou školení ukončena zkouškou a vydáním certifikátu.

 

Výber zo sortimentu produktov Blue Panther Academy:

Školenia - Termovízne meranie v priemysle

Toto školenie termovízie voľne nadväzuje na školenie Základy termovízneho merania. Rozširuje vedomosti získané v predchádzajúcom školenia o ďalšie praktické poznatky. Zameriava sa predovšetkým na aplikáciu termokamery v priemyselnom prostredí ako súčasť údržby. Zmyslom školenia je naučiť užívateľov s termokamerou profesionálne pracovať tak, aby si uvedomoval vplyv zásadných rušivých javov a dodať mu potrebnú istotu pri vyhodnocovaní získaných snímok.

Školenie - Základy merania kvality energie

Toto školenie nadväzuje na školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti, rozširuje ho o meranie kvality elektrickej energie, ktoré je jedným z dôležitých nástrojov prediktívnej údržby. Vysvetľuje interakcie medzi jednotlivými zariadeniami zapojených do elekrické siete, opisuje akým spôsobom pristupovať k meranie elektrickej energie. Popisuje aj dôležité normy a predpisy.

Školenie- Základy měření rušení v elektrické síti

V čase, keď sú meniče a riadené pohony čoraz častejšie nasadzované do priemyselných prevádzok, sa objavuje problém znečistenia napájacej siete v podobe harmonických napätí. Tento aspekt a mnoho ďalších označujeme názvom kvalita elektrickej energie. Školenie Základy meranie rušenia v elektrickej sieti objasňuje túto problematiku. Po absolvovaní budete mať prehľad o základných parametroch určujúcich kvalitu elektrickej energie a o nízkofrekvenčným rušenie, bude vedieť, ako toto rušenie vzniká, čo je jeho podstatou.

Školenie - Základy termovízneho merania

Termovízne meranie sa stalo nenahraditeľným pomocníkom v priemyselnej údržbe aj v stavebníctve. Na dosiahnutie relevantných výsledkov je však potrebné dodržať celý rad zásad. Tieto pravidlá sa týkajú predovšetkým podmienok, za ktorých je snímka vyhotovený a spôsobu jeho vyhodnotenie. Akým spôsobom správne používať termokameru vás naučíme na tomto školení.